Thách thức kỳ này tập 4 - số 4 năm 2020
28/04/2020 0 421

Do sơ suất, trên bản in có sai sót trong phát biểu của bài toán P392:
số 2019 trong điều kiện b) cần được đổi thành 2022.
Tạp chí Pi xin cáo lỗi cùng bạn đọc.


012

Tác giả: Nhiều tác giả
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên