1701832939375.jpg
06/12/2023 0 455
Nguồn gốc của Lượng giác. Từ trigonometry (lượng giác) có nguồn gốc Hy Lạp (Greek): trigōnon (tam giác) và metron (đo). Như vậy, Lượng giác là một ngành toán học nghiên cứu mối quan hệ giữa các góc...
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên