Laurent Schwartz (5/3/1915- 4/7/2002)
01/03/2017 0 533
“Tôi là nhà toán học. Toán học đầy ắp cuộc đời tôi". Laurent Schwartz viết như vậy trong lời mở đầu cuốn hồi ký của ông.
Tags:
Vài nét về lịch sử Toán học Việt Nam
01/03/2017 0 613
Cho đến nay, có rất ít công trình nghiên cứu về lịch sử toán học Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta cần đầu tư thích đáng cho việc tìm hiểu lịch sử toán học, cũng như lịch sử khoa học tự nhiên Việt Nam.
Tags:
Lịch sử Toán học
29/12/2016 0 1.201
Phân tích xuất xứ các khái niệm, định lý Toán học, sự phát sinh và phát triển của các ý tưởng, các xu hướng trong Toán học. Chuyên mục này sẽ được làm sinh động hơn bởi những câu chuyện về những nhà Toán học nổi tiếng.
Tags:
Thành viên hiện tại : 1006 thành viên