CARDANO VÀ ARS MAGNA
21/06/2017 0 717
Phương trình bậc 3 và cuộc thách đố chấn động giới toán học
Tags: Toán học
Đời sống Toán học ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (tiếp theo và hết)
10/05/2017 0 542
Đây là bản dịch bài báo cáo của Grothendieck về chuyến đi thăm Việt Nam tháng 11/1967 được viết theo lời mời của Khoa Toán, Đại học Khoa học Paris: "La Vie Mathematique en République Démocratique du Vietnam..."
Tags: Toán học
Đời sống toán học ở Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
17/04/2017 0 523
Đây là bản dịch bài báo cáo của Grothendieck về chuyến đi thăm Việt Nam tháng 11/1967 được viết theo lời mời của Khoa Toán, Đại học Khoa học Paris: "La Vie Mathematique en République Démocratique du Vietnam..."
Tags:
Lê Văn Thiêm con người và sự nghiệp
15/03/2017 0 444
Sự phát triển của Toán học Việt Nam, và của khoa học cơ bản Việt Nam nói chung từ sau Cách mạng Tháng Tám mang đậm dấu ấn của Giáo sư Lê Văn Thiêm. Ông thuộc vào số những con người không lặp lại của Lịch sử.
Tags:
Những phụ nữ kiệt xuất của Toán học
01/03/2017 0 567
Hypatia thành Alexandria được coi là người phụ nữ đầu tiên có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Toán học.
Tags:
Laurent Schwartz (5/3/1915- 4/7/2002)
01/03/2017 0 680
“Tôi là nhà toán học. Toán học đầy ắp cuộc đời tôi". Laurent Schwartz viết như vậy trong lời mở đầu cuốn hồi ký của ông.
Tags:
Vài nét về lịch sử Toán học Việt Nam
01/03/2017 0 1.005
Cho đến nay, có rất ít công trình nghiên cứu về lịch sử toán học Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta cần đầu tư thích đáng cho việc tìm hiểu lịch sử toán học, cũng như lịch sử khoa học tự nhiên Việt Nam.
Tags:
Lịch sử Toán học
29/12/2016 0 1.362
Phân tích xuất xứ các khái niệm, định lý Toán học, sự phát sinh và phát triển của các ý tưởng, các xu hướng trong Toán học. Chuyên mục này sẽ được làm sinh động hơn bởi những câu chuyện về những nhà Toán học nổi tiếng.
Tags:
Thành viên hiện tại : 1178 thành viên