Lịch sử Toán học
29/12/2016 0 1.260

Phân tích xuất xứ các khái niệm, định lý Toán học, sự phát sinh và phát triển của các ý tưởng, các xu hướng trong Toán học. Chuyên mục này sẽ được làm sinh động hơn bởi những câu chuyện về những nhà Toán học nổi tiếng.

Tác giả: Hà Huy Khoái
Thành viên hiện tại : 1054 thành viên