Phương pháp archimedes tính diện tích và thể tích các hình, khối quen thuộc
06/04/2018 0 234

LSTH1LSTH2LSTH3

Tác giả: Đỗ Trọng Đạt và Phó Đức Tài
Thành viên hiện tại : 1178 thành viên