Đời sống Toán học ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (tiếp theo và hết)
10/05/2017 0 524

Tác giả: Alexander Grothendieck (Lê Thị Hải Yến dịch)
Thẻ: Toán học
Thành viên hiện tại : 1163 thành viên