Nói chuyện về Toán ứng dụng
10/05/2017 0 1.278

Tác giả: Ngô Bảo Châu và Ngô Quang Hưng
Thẻ: Toán học
Thành viên hiện tại : 4020 thành viên