Kiểm toán viên sử dụng các vũ khí toán học phát hiện gian lận trong kế toán
28/03/2022 0 17.498

2345

Tác giả: Jo Craven Mcginty - Huệ Chi (dịch)
Thẻ: Thống kê
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên