Karen Uhlenbeck, người hợp nhất Hình học và Giải tích (Phần II: Nghiên cứu Toán học và chương trình Toán học và phụ nữ))
07/07/2021 0 710

910111213141516

Tác giả: Allyn Jackson - Đào Phương Bắc (dịch)
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên