Đối xứng, lý thuyết nhóm, và lý thuyết đặc trưng
19/08/2020 0 901

Pi1-2.2020.Ruot in-02Pi1-2.2020.Ruot in-03Pi1-2.2020.Ruot in-04Pi1-2.2020.Ruot in-05Pi1-2.2020.Ruot in-06Pi1-2.2020.Ruot in-07Pi1-2.2020.Ruot in-08

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên