A radically elementary introduction to nonstandard analysis
08/05/2017 0 1.506

Tác giả: Bruno Dinis (Đại học Lisbon, nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ tại ĐH Thăng Long)
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên