A radically elementary introduction to nonstandard analysis
08/05/2017 0 796

Tác giả: Bruno Dinis (Đại học Lisbon, nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ tại ĐH Thăng Long)
Thẻ: Toán học
Thành viên hiện tại : 1178 thành viên